Powrót
Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania?

W przypadku zgłoszenia roszczeń, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego.

Termin ten może być przedłużony jedynie w ściśle określonych przypadkach, a mianowicie:

  • gdy  w  ciągu  30  dni  nie  było  możliwe   wyjaśnienie   okoliczności   koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania. W takim przypadku odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 od chwili, gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe,

  • począwszy od 01.01.2004r. obowiązuje zapis, że odszkodowanie musi być wypłacone  nie  później,  niż  w terminie  90  dni  od  dnia  złożenia  zawiadomienia o szkodzie chyba, że

  • ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania uzależniona jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego,

Jeżeli jednak odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę co do zasady nie budzi wątpliwości, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić bezsporną część odszkodowania w terminie 30 dniowym.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne (wypłacić odszkodowanie)w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.


                                                                                                                       Powrót

Copyright © 2017 LegeArtis